logo
Kontakti
Izvēlnes ikona
Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts

Saimnieciskās darbības pārtraukuma apdrošināšana

Uzņēmējdarbības jeb saimnieciskās darbības pārtraukšanas apdrošināšana (angliski – Business interruption insurance) ir būtisks apdrošināmais risks jebkāda veida ražošanas un tirdzniecības uzņēmumiem, un arī nekustamo īpašumu izīrētājiem / iznomātājiem. Šis risks vienmēr iet sazobē ar kaitējumu, kas radies nekustamajam īpašumam, kā rezultātā tā izmantošana saimnieciskajai darbībai vairs nav iespējama. Uzņēmums zaudē ne tikai savus fiziskos aktīvus, bet arī nākotnes naudas plūsmu, no kuras segt fiksētās izmaksas, darba algas, banku un līzingu maksājumus. Darbības pārtraukuma rezultātā rodas arī dažādas papildizmaksas, kā piemēram – pagaidu noliktavas un ražošanas telpu īre, biroja telpu un tehnikas īre, mārketinga un sabiedrisko attiecību izmaksas, lai atgrieztu apgrozījumu iepriekšējā līmenī.

Ražojošiem uzņēmumiem apdrošinājuma summa veidojas kā fiksētās izmaksas 12 (vai ilgākā) laika periodā, kam tiek pieskaitīta uzņēmuma neto peļņa. Nomas/īres biznesā ir iespējams apdrošināt negūtos ieņēmumus noteiktā periodā. Izvēlētais atlīdzināšanas periods atkarīgs no tā, cik ilgā periodā būs iespējams atjaunot bojā gājušo īpašumu, iegādāties un palaist ekspluatācijā jaunas iekārtas, u.tml. Klients var izvēlēties, kuras pozīcijas šajā apdrošināšanā iekļaut, piemēram – ja darbu veic augsti kvalificēts personāls, tad iespējams apdrošināt šī personāla atalgojumu, lai šos speciālistus nepazaudētu, respektīvi, lai tie neaizietu strādāt uz citiem konkurējošiem uzņēmumiem.

Šo apdrošināšanas veidu var papildināt arī ar tādiem riskiem kā piegādātāju risks (elektroenerģijas, ūdens, siltuma nepiegāde), piekļuves risks (ja kāds notikums tuvākajā apkārtnē liedz piekļūt objektam) un dažādām papildizmaksām uzņēmējdarbības nepārtrauktības turpināšanai (piemēram, ražošanas nodošana ārpakalpojumā, ja tas ir iespējams).

Tāpat šis apdrošināšanas veids ir aktuāls nekustamo īpašumu attīstītājiem potenciālās negūtās peļņas vai ieņēmumu segšanai, ja īpašums ir bojāts vai gājis bojā būvniecības procesā. Angliski šo apdrošināšanu sauc par “Advanced loss of profit” vai “Delay-in-startup” apdrošināšanu.

Šis apdrošināšanas veids var kalpot arī kā atvasinājums kiberrisku apdrošināšanas segumam.

Saimnieciskās darbības pārtraukuma apdrošināšana

Būtisks priekšnoteikums šādas apdrošināšanas veikšanai ir tas, vai uzņēmumam ir izstrādāts uzņēmējdarbības nepārtrauktības plāns. Šis plāns paredz skaidras darbības, kādas tiks veiktas, lai pēc iespējas ātrāk atgrieztu ražošanas procesu normālās sliedēs. Tas ietver arī izpēti par to, cik ātrā laikā iespējams iegādāties vai izgatavot jaunas ražošanas iekārtas. Jo iekārtas specifiskākas, jo ar ilgāku atjaunošanas periodu jārēķinās vai arī preventīvi risku vadībā jāparedz rezerves iekārtu iegāde.

Mēs, MONTEA profesionāļi, esam gatavi iedziļināties katra uzņēmuma specifiskajās vajadzībās, lai sagatavotu jēgpilnu apdrošināšanas programmu un nodrošinātu iespēju atkal atdzimt, ja ir sanācis paklupt ceļā uz virsotnēm!

 

Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts

Error: Contact form not found.