logo
Kontakti
Izvēlnes ikona
Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts

Ilgtspējas politikas nostādnes

SIA MONTEA INSURANCE BROKERS (Turpmāk – MONTEA) Ilgtspējas risku integrācijas politika un tās ietekme uz ieguldījumu lēmumiem un ieguldījumu konsultācijām saskaņā ar SFDR 3.,4.,5. un 6. pantiem.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MONTEA INSURANCE BROKERS” sniedzot klientam apdrošināšanas konsultācijas par apdrošināšanas ieguldījumu produktiem, ņem vērā klienta vajadzības, intereses un vēlmes saistībā ar apdrošināšanas ieguldījumu produkta ietekmi uz ilgtspējas faktoriem un ilgtspējas risku integrēšanu tajā, par kurām klients ir informējis Brokeri, un palīdz klientam izvēlēties tā vajadzībām, interesēm un vēlmēm visatbilstošāko apdrošināšanas ieguldījumu produktu. Novērtējot apdrošināšanas ieguldījumu produkta ietekmi uz ilgtspējas faktoriem un ilgtspējas risku integrēšanu tajā, Brokeris izmanto apdrošinātāja, kas piedāvā attiecīgo apdrošināšanas ieguldījumu produktu, sniegto informāciju.

1. ILGSTSPĒJAS POLITIKAS MĒRĶIS

Šīs politikas mērķis ir aprakstīt vispārīgos principus, saskaņā ar kuriem MONTEA izvērtē ilgtspējas riskus un negatīvu ietekmi uz ilgtspēju, sniedzot apdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumus dzīvības apdrošināšanā, uzkrāšanā, ieguldījumos un apdrošināšanas konsultācijas.

2.DEFINĪCIJAS

Ilgtspējas faktors tiek definēts kā tūlītēja vai pastāvīga stāvokļa maiņa  vides, sociālās vai pārvaldības jomā, kam ir ekonomiska ietekme uz finanšu aktīvu vērtību. Faktoru piemēri ir plūdi, sausums, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, neveselīgs dzīves veids, uzturs, nekonkurētspējigs personāls utt.

Negatīva ietekme uz ilgtspēju – tā pastāv tajos gadījumos, kad aktīva emitentam ir negatīva ietekme uz ilgtspējas faktoriem.

Ilgtspējas risks ir jebkādas negatīvas finansiālas ietekmes risks uz finanšu aktīva vērtību. Šo negatīvo ietekmi var izraisīt aktīvu emitenta negatīvā ietekme uz ilgtspēju vai citi ilgtspējas faktori (piemēram, sausums, plūdi, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, neveselīgs uzturs, nekonkurētspējigs personāls utt.).

Pārvešanas (transmisijas) kanāli ir secīgi saistīti saimnieciskā darbība vai citas aktivitātes notikumi, kuru rezultātā Ilgtspējas riski (tostarp satricinājumi) var materializēties. Tas var negatīvi ietekmēt finanšu aktīva vērtību.

Ieguldījumu lēmumu pieņemšana – Portfeļa pārvaldība attiecībā uz individuāli pārvaldītiem ieguldījumu portfeļiem un ieguldījumu fondu pārvaldīšana.

ESG (“Environment, Social and Governance”) faktori ir visi vides, sociālie un korporatīvās pārvaldības faktori.

 

3. PRINCIPI ILGTSPĒJAS RISKU INTEGRĒŠANAI LĒMUMU PIEŅEMŠANAS PROCESOS, IEGULDĪJUMU UN APDROŠINĀŠANAS KONSULTĀCIJĀS

3.1. Ilgtspējības risku izvērtēšanas Ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā MONTEA piedāvā ļoti piesardzīgu ieguldījumu stratēģiju. Izvēlei tiek piedāvāti Latvijā pārstāvēto apdrošinātāju izstrādātie individuāli pārvaldītie ieguldījumu portfeļi. Ilgtspējas risku integrēšanā Ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz individuāli pārvaldītiem ieguldījumu portfeļiem MONTEA norāda uz nozīmi portfelī iekļauto aktīvu vai fondu veida:

3.1.1. Vietējo apdrošinātāju portfeļos iekļautie tiešā ieguldījuma aktīvi tiek analizēti, novērtējot aktīvu Ilgtspējas riskus un to Pārvešanas kanālus, kas varētu novest pie risku iestāšanās. Novērtējums ietver to industriju darbības būtisko faktoru analīzi, kurā darbojas finanšu instrumenta emitents, lai noteiktu ietekmes nozīmīgumu uz Ilgtspējas faktoriem. Ilgtspējas risku integrācija ietver, bet neaprobežojas ar, izslēgšanas kritēriju riska ierobežojumu un korporatīvās iesaistes ieviešanu. Analīze ir balstīta gan uz uzņēmuma iekšējām iespējām, gan uz ārējiem datu un analīzes nodrošinātājiem.

3.1.2. Ārvalstu pārstāvniecību pārvaldītie fondi. Ilgtspējas risku ietekme uz šādiem fondiem un to Pārvešanas kanāliem, kas varētu radīt šādus riskus, tiek analizēta un pārvaldīta, izmantojot stratēģiju, kas iekļauj integrāciju, iesaisti un izslēgšanu.

3.1.3. Visu piedāvāto fondu pārvaldītāji, kas ir pievienojušies ANO Atbildīgas ieguldīšanas principiem (angliski – UN Principles for Responsible Investment). Tas nozīmē, ka fondu pārvaldes sabiedrības ir apņēmušās ievērot sešus atbildīgas ieguldīšanas principus. Principi cita starpā ietver to, ka fondu pārvaldes sabiedrībām ir jāintegrē savos ieguldījumu procesos un lēmumos vides, sociālie un korporatīvās pārvaldības jautājumi. Pieejamie fondi tiek vērtēti un izvēlēti, balstoties uz ilgtspējas novērtējumu. Analīzes apmērs attiecībā uz katru no fondiem tiek noteikts, ņemot vērā uz risku balstītu pieeju, kas nozīmē to, ka stratēģijas būtiskums tiek ņemts vērā, novērtējot apjomu, portfeļa sastāvu un risku līmeni. Kvalitatīva fondu analīze, visaugstākā līmeņa vides, sociālo un pārvaldības faktoru analīze ņem vērā katra trešās puses pārvaldītā ieguldījumu fonda ilgtspējības risku integrāciju, izmantojot metodoloģiju, kas ietver šādus izvērtējuma aspektus:

3.2. Ieguldījumu, uzkrājumu un apdrošināšanas konsultācijas MONTEA veic, ņemot vērā Ilgtspējas riskus tāpat kā Ieguldījumu lēmumu pieņemšanas gadījumā. MONTEA piedāvā arī produktus, par kuriem tā nesniedz ieteikumus un rekomendācijas, kā arī brīdina par klientu atbildību šādu produktu aktīvos.

 

4. PRINCIPI NEGATĪVAS IETEKMES UZ ILGTSPĒJU IZVĒRTĒŠANAI LĒMUMU PIEŅEMŠANAS PROCESOS, IEGULDĪJUMU UN APDROŠINĀŠANAS KONSULTĀCIJĀS

4.1. Tiešā ieguldījuma aktīvi un fondi Ieguldījumu lēmumu pieņemšanā.

4.1.1. MONTEA ir izveidojusi ilgtspējības politikas ietvaru ar mērķi pirms katra līguma slēgšanas noskaidrot apdrošināšanas un ieguldījumu lēmumu pieņemšanas kārtību, ko piedāvā apdrošināšanas komersanti.. Tematiskās politikas atbalsta galveno negatīvo ietekmju uz ilgtspēju noteikšanu:

4.1.1.1. Biznesa ilgtspējas politika Šī politika nosaka vispārējo apdrošināšanas komersanta ilgtspējības ietvaru un vispārējo nostāju. Tas arī nosaka, kā ar ilgtspējību saistīti lēmumi tiek īstenoti darbinieku un vadības ikdienas pienākumos.

4.1.1.2. Tematiskās politikas Šīs politikas nosaka nostāju par konkrētām ilgtspējas tēmām, kā arī principus tematiskās negatīvās ietekmes identificēšanai un ierobežojumu noteikšanai attiecībā uz noteiktu korporatīvo uzvedību. MONTEA noskaidro sekojošas tematiskās politikas:

4.1.2. Negatīvās ietekmes uz ilgtspēju novēršana MONTEA pievērš uzmanību uz ilgtspēju saistītu risku ierobežojumiem, nosakot kārtību, kā uzņēmumam jārīkojas iespējamās Negatīvās ilgtspējas ietekmes gadījumā. Ierobežojumi ir precizēti sekojošās jomās:

4.1.2.1. Pretrunīgi vērtēti ieroči  – MONTEA nerekomendē finansēšanu un ieguldījumus uzņēmumos, kas ražo vai izstrādā pretrunīgi vērtētus ieročus vai tirgo šādus ieročus;

4.1.2.2. Fosilais kurināmais – MONTEA nerekomandē finansēšanu un ieguldījumus uzņēmumos, kas nodarbojas ar šāda veida fosilā kurināmā ieguvi, pārstrādi un enerģijas ražošanu:

4.1.2.3. Azartspēles – MONTEA nerekomendē finansēšanu un ieguldījumus uzņēmumos, kuru galvenais ienākumu avots ir azartspēlēm paredzētie produkti un pakalpojumi.

4.1.2.4. Tabakas ražošana – MONTEA nerekomendē finansēšanu un ieguldījumus uzņēmumos, kas nodarbojas ar cigarešu un e-cigarešu ražošanu un izplatīšanu.

4.1.3 Iesaistīšanās politikas.

MONTEA nav saistības ar bankām un investīciju uzņēmumiem un investīciju brokeriem, tāpēc MONTEA nav pieņēmusi iesaistīšanās politikas.

4.1.4. Atbildīgas uzņēmējdarbības kodeksu un starptautiski atzītu standartu ievērošana attiecībā uz uzticamības pārbaudi un ziņošanu

MONTEA atzīst, ka ir svarīgi ievērot un atbalstīt starptautiski atzītos standartus, kas ļauj uzņēmumiem darboties atbildīgāk. MONTEA biznesa ilgtspējas politika balstās uz starptautiskos līgumos un starptautiskās normās noteikto.

 

4.2 . Visu tirgus dalībnieku piedāvātie pārvaldītie fondi

4.2.1. Darbību apraksts galveno Negatīvo ietekmju uz ilgtspēju novēršanai.

Uz trešo pušu fondiem, ko apdrošinātāji piedāvā portfeļu ietvaros, attiecas šāds ilgtspējas prasību kopums, kas saistīts ar to integrāciju Negatīvās ietekmes uz ilgtspēju novēršanai:

Attiecībā uz apdrošinātāju piedāvātajiem trešo pušu indeksu fondiem, fondu pārvaldes sabiedrībai jāatbilst tikai pirmajam kritērijam (ANO Atbildīgu ieguldījumu principiem).

 

4.2.2. Iesaistīšanas politikas

Ja pastāv interese par apdrošinātāju trešo pušu fondiem, tad MONTEA pieprasa no apdrošinātāja papildus izvērtētas pārvaldes sabiedrības, uz kurām attiecas kvalitatīvā analīze, pēc viņu iesaistīšanās politikas un prakses saistībā ar zemāk norādītajām jomām. Analīzes apmērs attiecībā uz katru no fondiem tiek noteikts, ņemot vērā uz risku balstītu pieeju, kas nozīmē to, ka stratēģijas būtiskums tiek ņemts vērā, novērtējot apjomu, portfeļa sastāvu un risku līmeni.

4.2.3. Atbildīgas uzņēmējdarbības kodeksu un starptautiski atzītu standartu ievērošanā attiecībā uz uzticamības pārbaudi un ziņošanu Trešo pušu fondiem kā minimums jāievēro ANO atbildīgas ieguldīšanas principi.

 

4.3. Ieguldījumu un apdrošināšanas konsultācijas.

MONTEA sniedz ieguldījumu konsultācijas un apdrošināšanas konsultācijas par apdrošinātāju pārvaldītajiem fondiem vai trešo pušu pārvaldītajiem fondiem, ņemot vērā Negatīvo ietekmi uz ilgtspēju tāpat kā Ieguldījumu lēmumu pieņemšanas gadījumā.

5. ATALGOJUMA POLITIKA SAISTĪBĀ AR ILGTSPĒJĪBAS RISKU IETVERŠANU

MONTEA atalgojuma politikā Ilgtspējas riski nav iekļauti atalgojuma principos, jo to nosaka Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 33.panta ceturtajā daļa, kas nosaka aizliegumu atalgojuma sistēmu piesaistīt pārdošanas mērķiem vai citiem aspektiem, kas varētu stimulēt Brokera darbiniekus ieteikt klientam konkrētu apdrošināšanas produktu, ja Brokeris var piedāvāt atšķirīgu apdrošināšanas produktu, kas labāk atbilst klienta interesēm.

Papildus tam, Brokeris, organizējot savas apdrošināšanas konsultācijas par apdrošināšanas ieguldījumu produktiem, arī pats ņem vērā šādus ilgtspējas faktorus un ilgtspējas riskus: