logo
Kontakti
Izvēlnes ikona
Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts

Būvniecības visu risku apdrošināšana

Šis apdrošināšanas veids ir līdzīgs īpašuma visu risku apdrošināšanai, tomēr paredzēts ēkām un būvēm, kas atrodas būvniecības procesā vai ēkām un būvēm, kurās notiek rekonstrukcijas/renovācijas (CAR) vai atsevišķu iekārtu (t.sk. ražošanas iekārtu) vai sistēmu montāžas/nomaiņas (EAR) darbi (eletrība, ūdensvads, apkure, etc.). Šo apdrošināšanu var veikt gan pasūtītājs, gan arī būvdarbu veicējs, atkarībā no tā, kā puses ir vienojušās līgumā.

Klasiski šis apdrošināšanas veids ir vai nu 1:1 atbilstošs pārapdrošinātāja “Munich Re” visu risku apdrošināšanas produktam un noteikumiem, vai ar katra apdrošinātāja individuāli izstrādātiem pamatnoteikumiem, piemērojot atrunas (klauzulas) jeb indosamentus no “Munich Re” noteikumiem, kas paplašina vai sašaurina apdrošināšanas aizsardzību. Ir iespējami arī produkti, kas nebalstās uz “Munich Re” produkta bāzes, it īpaši tie ir izplatīti Lloyd’s tirgū.

Ar šo apdrošināšanu tiek segti zaudējumi, kas radušies jebkāda iemesla dēļ (ugunsgrēks, dabas stihijas, trešo personu prettiesiska rīcība, pieļauta kļūda vai neuzmanība, krītošu priekšmetu iedarbība, utt.), izņemot tādus iemeslus, kas apdrošināšanas noteikumos noteikti kā izņēmumi.

Šī tautā saukta par CAR polisi sastāv no trīs galvenajām sadaļām, no kurām populārākā ir pirmā:

 • Zaudējumi būvobjektam, būvniecības darbiem un materiāliem
 • Zaudējumi trešajām personām (civiltiesiskā atbildība)
 • Negūtā peļņa vai ieņēmumi (ALOP vai Delay-in-startup segums)

 

Savukārt polises paplašinājumi paredz segt zaudējumus, kas radušies:

 • Būvlaukuma aprīkojumam (nožogojums, pagaidu ceļš, pagaidu elektrības pieslēgums, būvniecības vagoniņi)
 • Būvniecības tehnikai, kas tiek izmantota būvdarbu veikšanai
 • Būvniecības instrumentiem
 • Veicot būvgružu novākšanu un utilizāciju pēc negadījuma
 • Saistībā ar sekām, kas izriet no projektu kļūdām vai defektīvu materiālu pielietošanas
 • Saistībā ar virsstundu darbu, nakts maiņu darbu, paātrinātām materiālu piegādēm pēc negadījuma, lai paspētu darbus pabeigt plānotajā laikā
 • Saistībā ar zaudējumiem, kas radušies būvobjektā veicot garantijas apkalpes darbus;
 • Saistībā ar zaudējumiem, kas atklājušies garantijas laikā, bet kuru cēlonis ir pieļauta kļūda būvdarbu laikā
 • Saistībā ar negadījuma izmeklēšanas/eksperīzes izmaksām
 • Saistībā ar iekārtu un sistēmu testēšanu

 

Indosamenti, kas sašaurina polises seguma apjomu vai ir saistīti ar objekta drošību, ir, piemēram, noliktavas apjoma ierobežojums, ugunsdrošības noteikumi, īpašie nosacījumi attiecībā uz tranšeju izmēru, tādēļ ir svarīgi iepazīties ar apdrošinātāja izvirzītajiem noteikumiem un salīdzināt vairāku apdrošinātāju sniegtos piedāvājumus.

Iegādājoties apdrošināšanas polisi ir būtiski pārliecināties, vai apdrošinātājam ir tiesības izmantot subrogācijas tiesības pret piesaistītajiem apakšuzņēmējiem. Šī pozīcija var būtiski (20-50% robežās) ietekmēt apdrošināšanas prēmiju. Tāpat būtiski ir saprast, ka apdrošinātāju nepieciešams informēt par būvdarbu summas izmaiņām. Lai no šī pienākuma izvairītos, polisi ir iespējams papildināt ar atrunu, ka apdrošināšanas prēmija tiek pārrēķināta brīdī, kad ir pabeigti būvdarbi un zināmas faktiskās projekta izmaksas.

 

Būvniecības visu risku apdrošināšana

Lai sniegtu piedāvājumu, mums no Jums būs nepieciešama sekojoša informācija: būvdarbu līgums vai tā paraugs, darbu tāme, grafiks, projekta paskaidrojošais raksts, informācija par grunts izpētes rezultātiem, teritorijas plāns, u.c. apdrošinātāja pieprasītā informācija.

Lieliem projektiem, kuru apdrošinājuma summa ir virs 100 miljoniem eiro, varam piedāvāt arī risinājumu no ārvalstu apdrošinātājiem. Mēs vienmēr esam gatavi sarunai par nepieciešamo apdrošināšanas segumu, lai izveidotu tieši Jūsu vajadzībām un riskiem atbilstošu apdrošināšanas piedāvājumu!

 


Būvniecības apdrošināšana / Būvniecības risku apdrošināšana / Būvniecības apdrošināšana MK noteikumi / Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu / Ministru kabineta noteikumi Nr.502 / Celtniecības apdrošināšana / Celtniecības visu risku apdrošināšana / Būvobjekta apdrošināšana / Būvdarbu apdrošināšana

Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts

Sazināties ar mums

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecās uz jums kā fizisku personu, piemēram, personas kods, pases sērijas numurs un tālruņa numurs.

+371 27051000 info@montea.lv